Co to jest RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Szkoła Podstawowa w Niekarzynie, Niekarzyn 4, 66-213 Skąpe, pspniekarzyn@skape.pl, tel. 683811826
 2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Ilona Zalisz, e-mail: niekarzyn@skape.pl, tel. 683419213
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • przyjęcia dziecka do szkoły,
 • realizacji zadań oświatowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w szkole,
 • umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty szkoły,
 • realizacji działań promocyjnych szkoły.
 1. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
 • przepisy prawa (art. 6 ust. 1c RODO) – są to ustawy: o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie gminnym oraz akty wykonawcze do tych przepisów,
 • Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO)  – np. pobierana przy okazji przetwarzania wizerunku Państwa dziecka lub innych danych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa;

Do zrealizowania wymienionych wyżej celów wymagamy danych, które pomogą nam Państwa zidentyfikować oraz danych np. o rozwoju psycho-fizycznym i stanie zdrowia dzieci. Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie niektórych danych jest obowiązkiem ustawowym (wynika z odrębnych przepisów), a podanie części danych (np. gdy prosimy Państwa o zgodę na ich przetwarzanie) jest dobrowolne.

 1. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne konieczne do realizacji zadań lub realizacji umów.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania. Następnie wraz z datą ustania potrzeby zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa  obowiązującymi w tym zakresie.
 5. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.