Prawa i obowiązki uczniów

Dokument opracowany został na podstawie: art. 85, 86, ,99 i 100 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, prawo oświatowe ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. pozycja 59 ).

Przepisy wstępne

§1.

Niniejszy regulamin ustala zakres praw i obowiązków uczniów Szkoły Podstawowej w Niekarzynie.

§2.

Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Niekarzynie.

 

Prawa

§3.

Każdy uczeń ma prawo do:

 1. Informacji na temat wymagań i kryteriów ocen z przedmiotu i zachowania ujętych w odpowiednich regulaminach.
 2. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci.
 3. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej, przekonań i własności.
 4. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
 5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
 6. Obiektywnej i jawnej oceny, oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce wg. przyjętych regulaminów.
 7. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętów, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej.
 8. Wpływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządową.
 9. Wiedzy o uprawnieniach przysługujących uczniowi szkoły, dostępu do statutu szkoły oraz innych dokumentów wewnątrzszkolnych.
 10. Otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawie decyzjach np. w sprawie promocji, klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeniach socjalnych.
 11. Informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych, imprezach szkolnych, rozkładzie lekcji.
 12. Bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
 13. Bezpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej stosownej do jego potrzeb i możliwości, organizowanej na zasadach określonych w statucie szkoły.
 14. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego traktowania lub wyzysku.
 15. Poszanowania własnej godności.
 16. Być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu.
 17. Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej.

Obowiązki

§7.

Uczeń ma obowiązek:

1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.
2. Punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia.
3. Starannie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych.
4. Starannie wykonywać zadania domowe i prowadzić zeszyty przedmiotowe zgodnie z wymogami nauczyciela.
5. Usprawiedliwiać każdą nieobecność na zajęciach lekcyjnych.
6. Uzupełniać braki wiedzy wynikające z absencji.
7. Zachowywać się kulturalnie, zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami.
8. W trakcie zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych dostosowywać się do poleceń nauczyciela i nie zakłócać ich przebiegu.
9. Dostosowywać się do zaleceń wychowawcy.
10. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów nauczycieli i innych pracowników szkoły.
11. W sposób właściwy zwracać się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.
12. Dbać o własne zdrowie i higienę osobistą.
13. Dbać o czysty i schludny strój codzienny, strój gimnastyczny na lekcjach wychowania fizycznego oraz strój odświętny w czasie uroczystości szkolnych.
14. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
15. Godnie i kulturalnie zachowywać się poza szkołą.
16. Przestrzegać i rozwijać tradycje szkoły.
17. Szanować poglądy i przekonania innych ludzi.
18. Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły i innych obowiązujących regulaminach.

§ 4.

Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy organizować imprezy szkolne i klasowe.

§ 5.

     Uczeń ma prawo, w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia do nauczania indywidualnego w domu.

§ 6.

     Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, Rady Rodziców – zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzania swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.

§ 8.

 1. Uczeń, który swoim zachowaniem zakłóca zajęcia i tym samym uniemożliwia prawidłowy ich przebieg, może zostać odizolowany od klasy i pozostawiony pod opieką innego nauczyciela bądź wychowawcy.
 2. Uczeń, który został odizolowany od klasy, ma obowiązek samodzielnie uzupełnić braki wynikające z jego nieobecności na lekcji.
 3. Fakt odizolowania ucznia od klasy zapisuje się w dzienniku lekcyjnym, a o zaistniałym zdarzeniu informuje sie rodziców ucznia.

§ 9.

     Ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustala się dni, w których uczniowie mają obowiązek noszenia strojów galowych na terenie szkoły:

 1. Dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
 2. Święto Edukacji Narodowej.
 3. Święto odzyskania Niepodległości.
 4. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 5. Dni pisania sprawdzianu przez klasę ósmą.

       Dyrektor szkoły może wyznaczyć inne niż wymienione w punktach 1 – 5 dni, w których uczniowie mają obowiązek noszenia strojów galowych.

nagrody

§10.

Uczeń może być nagrodzony i wyróżniony za:

 1. Rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły.
 2. Wzorową postawę.
 3. Wybitne osiągnięcia w nauce i w sporcie.
 4. Godne reprezentowanie szkoły i dbanie o jej dobre imię.
 5. Działalność w Samorządzie Uczniowskim.
 6. Dzielność i odwagę.

§ 11

Ustala sie następujące rodzaje nagród dla uczniów:

 1. Nagrody indywidualne:
 2. pochwała wychowawcy klasy;
 3. pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli;
 4. pochwała opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
 5. dyplom;
 6. nagroda rzeczowa;
 7. list pochwalny do rodziców;
 8. świadectwo z biało- czerwonym paskiem.
 9. Nagrody zbiorowe przyznawane klasie:
 10. pochwała dyrektora szkoły;
 11. dofinansowanie wycieczki lub innej imprezy organizowanej przez klasę.

 

§ 12.

      Nagrody przyznaje w zależności od ich rodzaju: wychowawca, dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub z własnej inicjatywy.

§ 13.

 1. Nagroda może być przyznana po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Nagrody rzeczowe są finansowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Niekarzynie w miarę posiadanych środków.
 3. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ( opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej mu nagrodzie.
 4. Fakt przyznania uczniowi nagrody wychowawca odnotowuje w arkuszu ocen.

kary

§14.

Uczeń może być ukarany za:

1. Niewypełnianie obowiązków szkolnych, szczególnie za opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia.
2.Niewłaściwy strój szkolny.
3. Za używanie na lekcjach telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
4. Wykonywanie zdjęć, nagrywanie wypowiedzi innych osób, które nie wyraziły na to zgody.
5. Wykorzystanie uzyskanych zdjęć i nagrań w celu ośmieszenia, szantażu itp.
6. Niewłaściwą postawę wobec kolegów i innych osób przejawiającą się brakiem szacunku lub agresją słowną czy fizyczną.
7. Niszczenie mienia szkoły.
8. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających.
9. Wnoszenie na teren szkoły ostrych narzędzi i środków pirotechnicznych.
10. Świadome łamanie przepisów BHP i przeciwpożarowych.

§ 15.

Uczeń może być ukarany poprzez:

1. Ustną lub pisemną uwagę nauczyciela.
2. Upomnienie lub naganę wychowawcy klasy.
3. Upomnienie lub naganę dyrektora szkoły.
4. Pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia.
5. Zawieszenie prawa ucznia do uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych.
6. Zawieszenie prawa ucznia do reprezentowania szkoły na zewnątrz.
7. Zawieszenie prawa ucznia do udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
8. Przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

§ 16.

Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, w przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy uczeń:
1. Notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w regulaminie a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów.
2. Zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów.
3. Dopuszcza się czynów łamiących prawo np. kradzieże, wymuszenia, zastraszeni.

§ 17.

Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń jego rodzice (prawni opiekunowie) lub przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą w formie pisemnej odwołać się do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni od uzyskania kary.

§ 18.

Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym Samorządu Szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej rozpatruje odwołanie w ciągu trzech dni i postanawia:
1. Oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;
2. Odwołać karę;
3. Zawiesić warunkowo wykonanie kary.

§ 19.

1. Od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje.
1.Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.
2. Fakt zastosowania wobec ucznia kary wychowawca odnotowuje w arkuszu ocen.
3. W szkole obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia.

§ 20.

1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.
2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej.
3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie jak i nauczyciele.
4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne i wyposażenie znajdujące się w szkole i będące własnością szkoły.
5. Uczeń jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

Zasady zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych

§ 21.

 Z jednej godziny lekcyjnej ucznia może zwolnić na uzasadniony wniosek rodziców (prawnych opiekunów):

 1. wychowawca klasy;
 2. nauczyciel ze swojej lekcji;
 3. dyrektor szkoły.
 4. Zwolnienia te są traktowane jako godziny nieobecne usprawiedliwione.
 5. Decyzję o jednodniowym zwolnieniu ucznia podejmuje wychowawca klasy na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

Na dłuższy okres czasu ucznia może zwolnić dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
§ 22.

       Decyzję o zwolnieniu całej klasy podejmuje dyrektor szkoły na uzasadniony wniosek wychowawcy klasy lub opiekuna samorządu szkolnego.

§ 23.

      Uczniowie zwolnieni dla potrzeb szkoły muszą być uważani jako obecni, a w dzienniku należy dokonać wpisu z podaniem rodzaju zajęć np. udział  zawodach sportowych.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych

§ 24.

 1. Uczeń ma obowiązek podać wychowawcy klasy przyczynę swojej nieobecności w szkole w terminie 7 dni od chwili jej ustania.
 2. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych może nastąpić tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub informacji przekazanej przez rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej lub elektronicznej (dziennik elektroniczny).
 3. Wychowawca klasy uznaje godziny nieobecne jako nieusprawiedliwione, jeżeli w przeciągu 7 dni nie uzyska wiarygodnej informacji od ucznia lub rodziców o przyczynie nieobecności ucznia w szkole.
 4. Wychowawca zawiadamia rodziców o nieobecności ich dziecka w szkole powyżej jednego tygodnia z nieznanych powodów.
 5. Godziny nieobecne ucznia przebywającego w szpitalu nie wpływają na frekwencje klasy, w dzienniku należy odnotować ten fakt i czasowo zdjąć go ze stanu klasy.

Zasady rozstrzygania konfliktów i sporów

§ 25.

 1. Zaistniałe konflikty mogą zgłaszać:
 2. nauczyciele;
 3. uczniowie;
 4. samorząd uczniowski;
 5. rodzice uczniów ((prawni opiekunowie).
 6. Spór rozstrzyga:
 7. w kwestiach ocen, sprawdzianów, prac klasowych – Rada Pedagogiczna
 8. w sprawach dyscyplinarnych – dyrektor szkoły.

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

§ 26.

 1. Zabrania sie uczniom wnoszenia na teren szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (odtwarzaczy CD, mp3, gier itp.)
 2. W wyjątkowych przypadkach – uzasadnionych względami zdrowotnymi lub rodzinnymi – dopuszcza się posiadanie przez ucznia telefonu komórkowego na terenie szkoły po uzyskaniu zezwolenia od dyrektora szkoły.
 3. Uczeń, który uzyskał zezwolenie na wnoszenie telefonu komórkowego na teren szkoły ma obowiązek wyłączania telefonu na czas trwania zajęć edukacyjnych.
 4. O zezwolenie na wnoszenie telefonu komórkowego na teren szkoły występują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły.
 5. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni rozpatruje ten wniosek.
 6. Decyzja dyrektora szkoły w tej sprawie jest ostateczna.

Postanowienia końcowe

§ 27.

     Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty osobiste oraz okrycia wierzchnie uczniów.

§ 28.

       Za uszkodzenie mienia szkolnego lub własności innego ucznia, uczeń ponosi karę dyscyplinarną a jego rodzice (prawni opiekunowie) odpowiedzialność materialną.

§ 29.

W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje dyrektor szkoły.

§ 30.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 31.

 Z tym dniem traci moc dotychczas obowiązujący regulamin.